Politika privatnosti o upravljanju Kaufland natječajima u sklopu web i mobilne aplikacije DING

Ova politika privatnosti namijenjena je svim korisnicima (posloprimcima)  koji se u web ili mobilnoj aplikaciji DING prijave za raspisani natječaj, odnosno oglas za studentski posao, praksu, natjecanje ili bilo koji drugi poslovni angažman u Kaufland Hrvatska k.d. u poslovnim područjima uprave, prodaje, nabave i  logistike. DING aplikacija je platforma za oglašavanje i razmjenu informacija između Kauflanda i posloprimaca (korisnika), a u svrhu zapošljavanja te unaprjeđenja, modernizacije i povećanja efikasnosti tržišta rada koju omogućava  pružatelj  DING Applications d.o.o. koji je ujedno izvršitelj obrade osobnih podataka korisnika.

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. (7.) Opće uredbe o zaštiti podataka;

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14
10 000 Zagreb
Telefon: 01 / 2353 555
Fax: 01 / 2353 455
E-mail: kontakt@kaufland.hr

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati slanjem upita na adresu elektroničke pošte gdp@kaufland.hr ili na adresu Donje Svetice 14, 10000 Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

2. Svrhe obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo u svrhu zasnivanja poslovnog angažmana sa potencijalnim  posloprimcem  (što bez ograničenja uključuje zasnivanje ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o studentskoj  praksi ili bilo koji drugi ugovor o poslovnoj suradnji) te radi kontaktiranja potencijalnih posloprimaca.

Pravna osnova obrade osobnih podataka posloprimaca je njihova izričita privola za obradu navedenih osobnih podataka. Posloprimci su ovlašteni u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što su istu povukli. Povlačenje privole posloprimci mogu zatražiti putem chata u okviru aplikacije ili slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte; gdpr@kaufland.hr.

3. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Prikupljamo samo one osobne podatke unesene putem DING aplikacije od strane potencijalnog posloprimca u okviru raspisanog natječaja ili oglasa, što uključuje osobne podatke u okviru životopisa, molbe, preporuke, poruke razmijenjene u okviru pisane korespondencije ili bilo koji drugi podatak učinjen dostupnim putem aplikacije od strane potencijalnog posloprimca. Osobni podaci koje obrađujemo su: ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona/mobitela, adresa prebivališta/boravišta, obrazovanje, radno iskustvo, datum rođenja, spol, relevantne vještine i kompetencije te osobni interesi, podatak o posjedovanju vozačke dozvole i poznavanju stranih jezika, podatak o stručnim edukacijama. Korisnik može učiniti dostupnim podatak koji spada u posebnu kategoriju osobnih podataka npr. fotografiju, informacije o invaliditetu i slično.

4. Dijeljenje osobnih podataka

Osobne podatke primarno obrađuju zaposlenici Kauflanda u sektoru Ljudskih potencijala te rukovoditelji u organizacijskoj jedinici gdje je potrebno zapošljavanje. Osobne podatke obrađuje i pružatelj aplikacije DING Applications d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Otona Župančića 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta: 081222077, OIB: 5293580171. Pružatelj aplikacije je izvršitelj obrade osobnih podataka te je ugovorno obvezan primjenjivati odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere zaštite kako bi se osiguralo da osobni podaci budu sigurni i da se ne dođe do neovlaštenog pristupa ili korištenja osobnih podataka. Izvršitelj može dijeliti osobne podatke korisnika s pouzdanim i provjerenim pružateljima usluga koji mu pomažu u radu, poboljšanju, razumijevanju, prilagođavanju, podršci i reklamiranju aplikacije. Ove treće strane odnosno podizvršitelji pružaju izvršitelju usluge uključujući one za podršku u radu aplikacije, pohranu podataka i hosting web stranice, usluge održavanja i servisiranja te podrške za IT sustave, usluge koje se odnose na ankete i marketinške uslugama kao i usluge analize podataka. Naravno, podatke korisnika voditelj će podijeliti i sa drugim nadležnim tijelima kada to od voditelja zahtijeva zakon i samo u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.

4.1. Prekogranični prijenosi podataka

Vaše osobne podatke u pravilu obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih obrađujemo i u drugim državama unutar i izvan Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: „EGP“) npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka izvršitelj angažira podizvršitelje iz druge države. Prikupljene osobne podatke putem Aplikacije izvršitelj prenosi izvan EGP-a samo ako je to u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka te ako je sredstvima prijenosa osigurana odgovarajuća razina zaštite sigurnosti Vaših osobnih podataka. 

Prijenos osobnih podataka u treću državu može se provesti: (i) u treće države za koje je Europska komisija izdala Odluku o primjerenosti (kojom je utvrđeno da zakonodavstvo pojedine treće države osigurava adekvatnu i primjerenu razinu zaštite podataka); ili (ii) Ugovorom o prijenosu podataka sklopljenim s trećom osobom, u kojem su sadržane standardne ugovorne klauzule koje je prihvatila Europska komisija za slučajeve prijenosa podataka unutar EGP-a, voditeljima i izvršiteljima u jurisdikcijama bez adekvatne razine zaštite podataka, sukladno članku 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; ili (iii) ako ste izričito pristali na prijenos podataka.

5. Razdoblje pohrane podataka

Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno za izvršenje gore navedenih svrha obrade podataka, ali ne duže od 1 godine od trenutka njihovog prikupljanja.

U nekim slučajevima može se dogoditi da moramo zadržati podatke duže vremena, na primjer u slučaju zakonskih zahtjeva ili zahtjeva za naknadom štete.

Neovisno o duljini čuvanja, podatke čuvamo u zaštićenim okolinama i poduzimamo potrebne mjere sigurnosti kako bi se spriječilo neovlašteno pristupanje ili otkrivanje vaših osobnih podataka.

6. Prava korisnika

Kada je u pitanju obrada vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava:

1. Pravo na pristup podacima: imate pravo zahtijevati informacije o tome koji se podaci o vama obrađuju, uključujući informacije o svrsi obrade, vrsti podataka i korisnicima/ovlaštenicima koji imaju pristup tim podacima.

2. Pravo na ispravak podataka: imate pravo zahtijevati ispravak netočnih podataka o vama i nadopunu nepotpunih podataka.

3. Pravo na brisanje podataka: imate pravo zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka u određenim okolnostima, u slučaju da se podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni ili ako povučete svoju privolu. Ovime ujedno obavještavamo korisnika da Voditelj ne smije izbrisati osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za postavljanje ili ostvarivanje pravnih zahtjeva;

4. Pravo na ograničenje obrade podataka: imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim okolnostima, primjerice ako je potrebno provjeriti i utvrditi točnost Vaših osobnih podataka

5. Pravo na prenosivost podataka: imate pravo zatražiti prijenos osobnih podataka drugom pružatelju usluge i to u strojno čitljivom obliku ili zatražiti da osobne podatke  voditelj obrade dostavi izravno drugom društvu, odnosno drugom voditelju obrade osobnih podataka;

6. Pravo na prigovor:  imate pravo na prigovor ako voditelj osobne podatke obrađuje u svrhu izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade istih voditelj poziva na legitimni interes. Korisnik je ovlašten podnijeti pritužbu i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresu: Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, odnosno na e-mail: azop@azop.hr.